Sách Giải Bài Tập và SGK

4. Listen (Trang 35 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 4: Learning a foreign language

4. Listen (Trang 35 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:🔈

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (v) the boxes and correct the false sentences. (Nga đang nói chuyện với Kate về việc học tiếng Anh của bạn ấy. Hãy nghe đoạn hội thoại của họ. Đánh dấu (V) vào các khung và sửa lỗi câu sai.)

Gợi ý:

a) - True

b) - True

c) - False

=> She works for an international bank in Ha Noi.

d) - True

e) - False

=> Her listening is terrible.

f) - True

Nội dung bài nghe:

Host: Kate, can I introduce you to Nga. She’s studying English here in London.

Kate: Hello, pleased to meet you.

Nga: Pleased to meet you, too.

Kate: Where are you from, Nga ?

Nga: I’m from Vietnam.

Kate: Why are you studying English here?

Nga: I need it for my job.

Kate: Really ?So, what do you do ?

Nga: I work for a bank, an international bank in Hanoi.

Kate: Oh, I see. Did you learn English at school ?

Nga: Yes, and at university, too. But I’ve forget…er…forget…

Kate: Forgotten.

Nga: Yes, of course. I’ve forgotten a lot of it. I want to improve my writing skill. You know…sometime I have to write letters in English.

Kate: What about listening, Nga ?

Nga: It’s terrible. This is my biggest problem. People talk very quickly and I can't understand them.

Kate: Do you like studying English ?

Nga: Oh yes. It’ an interesting language and it’s very useful; and I can talk to people from all over the world… and I can understand the words of my favorite songs, too.

Kate: Well. That’s very good. Good luck to you, Nga.

Hướng dẫn dịch:

Chủ nhà: Kate, giới thiệu cháu với Nga nhé. Bạn ấy đang học tiếng Anh ở Luân Đôn.

Kate: Xin chào, rất vui được gặp bạn.

Nga: Cũng rất vui được gặp bạn.

Kate: Bạn đến từ đâu, Nga?

Nga: Mình đến từ Việt Nam.

Kate: Tại sao bạn học tiếng Anh ở đây?

Nga: Mình cần nó cho công việc.

Kate: Thật á? Vậy, bạn làm nghề gì?

Nga: Mình làm việc cho một ngân hàng quốc tế tại Hà Nội.

Kate: Ồ, mình hiểu rồi. Bạn đã học tiếng Anh ở trường chứ?

Nga: Có và ở trường đại học. Nhưng mình quên rồi...

Kate: Quên rồi.

Nga: Ừm dĩ nhiên. Mình quên nhiều lắm. Mình muốn cải thiện kỹ năng viết. Bạn biết đó thỉnh thoảng mình phải viết thư bằng tiếng Anh.

Kate: Còn kỹ năng nghe thì sao, Nga?

Nga: Kinh khủng lắm. Đó là vấn đề lớn nhất của mình. Mọi người nói rất nhanh và mình không thể hiểu họ.

Kate: Bạn có thích học tiếng Anh không?

Nga: Ồ có. Đó là một ngôn ngữ thú vị và rất có ích; và mình có thể nói chuyện với mọi người trên khắp thế giới và mình cũng có thể hiểu những từ của những bài hát mà mình yêu thích.

Kate: À. Thật tốt. Chúc bạn may mắn nhé Nga.