Sách Giải Bài Tập và SGK

3. Speak (Trang 76-77 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 9: Natural disasters

3. Speak (Trang 76-77 SGK Tiếng Anh 9)

a) Check (v) what preparations you think should be made for a typhoon. (Đánh dấu (v) vào những sự chuẩn bị mà bạn nghĩ là cần làm trước một cơn bão.)

Gợi ý:

- Buying some canned food (mua một số đồ ăn đóng hộp)

- Buying candles (mua đèn cầy)

- Buying matches (mua diêm)

- Filling all buckets with water (bơm đầy nước vào tất cả thùng chứa)

- Buying a ladder (mua thang)

- Fixing the leak in the roof (sửa chỗ dột trên mái nhà)

- Tying the roof to the ground with pegs and ropes (cột chặt mái nhà xuống đất bằng cọc và dây thừng)

- Checking all the window and door latches (kiểm tra tất cả chốt cửa sổ và cửa chính)

b) Now work with a partner. Talk about what you think you ... . (Bây giờ thực hành với một bạn cùng lớp. Nói về thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn mua và cần làm để chuẩn bị trước cơn bão: giải thích tại sao. Các ý trong khung có thể giúp bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Chợ sẽ đóng cửa và thực phẩm sẽ không có sẵn.

Điện có thể bị cắt.

Đường ống dẫn nước có thể bị phá hủy bởi cơn bão.

Chắc chắn sẽ có gió mạnh.

Cây to có thể bị đổ.

Trời sẽ mưa lớn.

Gợi ý:

A: I think we should buy some canned food before a typhoon.

B: Yes, I think so too/ I agree with you. The market will be closed and no food will be available.

A: I think we should buy a ladder.

B: What for/ Why?

A: Just in case we need to fix the roof because there will be hard rain. And we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind.

B: I agree with you. Why don't we buy some matches and candles for there may be a power cut.

A: That's my idea, too. And we should fill all buckets with water.

B: That's right because the water pipes may be damaged.

A: Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong.