Sách Giải Bài Tập và SGK

3. Speak (Trang 14-15-16 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 2: Clothing

3. Speak (Trang 14-15-16 SGK Tiếng Anh 9)

a) Match the phrases to the pictures. (Ghép các cụm từ đúng với hình.)

a-1:  a colorful T-shirt (áo thun nhiều màu)

b-5:  a sleeveless sweater (áo len không tay)

c-6:  a striped shirt (áo sơ mi kẻ sọc)

d-3:  a plain suit (bộ com lê trơn)

e-8:  faded jeans (quần jeans bạc màu)

f-4:  a short-sleeved blouse (áo cánh ngắn tay)

g-7:  baggy pants (quần thụng)

h-2:  a plaid skirt (váy ca-rô)

i-9:  blue shorts (quần sọc xanh)

b) Work in small groups. Write two more questions for the last section of this survey about students' wear. Then interview members of another group. The words in section a) may help you. (Làm việc theo nhóm nhỏ. Viết thêm hai câu hỏi cho phần cuối cùng của cuộc khảo sát này về đồng phục học sinh. Sau đó, phỏng vấn các thành viên của một nhóm khác. Những từ trong phần a) có thể giúp bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Thường phục:

Bạn thường mặc gì vào dịp cuối tuần?

Tại sao bạn lại mặc các bộ quần áo đó?

Quần áo yêu thích:

Loại quần áo ưa thích của bạn là gì? Tại sao?

Đồng phục học sinh:

Nó thoải mái không?

Màu của nó là gì?

Quần áo cho các dịp đặc biệt:................................?

................................?

2 câu hỏi gợi ý:

Clothes for speacial occasions:

- Do you wear your favorite clothes?

- Do you wear the traditional dress?

Gợi ý phỏng vấn:

A: Do you usually wear on the weekend?

B: I usually wear casual clothes, for example a T-shirt and shorts or pants.

A: Why do you wear these clothes?

B: It's convenient for me at work.

A: What's your favorite type of clothing?

B: I like the simple European clothes: white shirts and dark trousers. I do not like colorful clothes because they are not suitable for the Vietnamese people, especially for girls and young women.

A: What do you think of your school uniform?

B: It's simple and beautiful: white shirts and dark trousers for boys and white ao dai and black pants for girls. I think Vietnamese school

c) Now report the results of your survey. (Bây giờ báo cáo kết quả cuộc khảo sát của bạn.)

Tùy vào kết quả cuộc khảo sát của bạn mà bạn có thể có các báo cáo khác nhau, chẳng hạn như:

- One person like the simple European clothes: white shirts and dark trousers.

- Two people said they liked their uniform.

- Mai said she loved the traditional dress.