Sách Giải Bài Tập và SGK

2. Listen and read (Trang 32-33 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 4: Learning a foreign language

2. Listen and read (Trang 32-33 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài đọc:

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam?

Lan: Yes ..., I have.

Paola: Were the questions difficult?

Lan: Well, they were quite hard.

Paola: Did you pass?

Lan: I’m not sure. The examiner didn’t tell me.

Paola: What questions did she ask you?

Lan: First she asked me what my name was, and where I came from. Paola: They were easy for you, weren't they?

Lan: ... Then she asked me why I was learning English, ... and if I spoke any other languages.

Paola: Go on.

Lan: ... Then she asked me how I learned English in my country.... And she asked how I would use English in the future.

Paola: What else did she ask you?

Lan: Oh, Paola! Let me try to remember! ... Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult.

Paola: Is that all, Lan?

Lan: Oh. There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage.

Paola: What did she say in the end?

Lan: I’m trying to remember... Oh, yes! Exactly she said “If you want to attend the course, you must pass the written examination. Good luck!”

Paola: It’s terrible. Lan. I don’t think I will be able to pass the exams.

Lan: Don’t worry, Paola. Everything will be all right.

Hướng dẫn dịch:

Paola: Chào Lan! Bạn thi xong chưa?

Lan: Xong rồi.

Paola: Các câu hỏi có khó không?

Lan: À, chúng rất khó.

Poola: Bạn đỗ chứ?

Lan: Mình không biết (chắc). Giám khảo không nói.

Paola: Cô ấy hỏi bạn những câu hỏi gì vậy?

Lan: Trước tiên bà ấy hỏi mình tên mình là gì và mình quê ở đâu.

Paola: Chúng dễ đối với bạn, phải không?

Lan: Sau đó bà ấy hỏi mình tại sao mình học tiếng Anh, ... và mình có muốn sử dụng ngôn ngữ nào khác nữa không trong tương lai.

Paola: Cô ấy còn hỏi gì nữa?

Lan: Cô ấy hỏi ở nước của mình học tiếng Anh như thế nào. Và cô ấy hỏi lại mình sử dụng tiếng Anh ra sao trong tương lai.

Paola: Cô ấy còn hỏi bạn gì khác nữa không?

Lan: Oh, Paola! Đế mình nhớ lại xem! À, cô ấy hỏi mình nhận thấy khía cạnh nào của việc học tiếng Anh rất khó.

Paola: Có bấy nhiêu hả Lan?

Lan: Oh. Có rất nhiều câu hỏi khác. Cô ấy yêu cầu mình đọc một đoạn văn.

Paola: Vậy cuối cùng cô ấy nói gì?

Lan: Mình đang cố nhớ ..., à đúng rồi! Chính xác cô ấy nói là "Nếu em muốn tham gia khóa học này em cần phải đỗ kì thi viết. Chúc em may mắn!"

Paola: Khủng khiếp thật, Lan ạ. Mình không nghĩ mình sẽ có thể thi đậu.

Lan: Đừng lo, Paola ạ. Mọi việc sẽ ổn thôi.

a. Practise the dialouge with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn)

b. Answer. What exactly did the examiner ask Lan? Look at the list of questions and check (v) the boxes. (Trả lời câu hỏi. Giám khảo đã hỏi Lan những gì? Nhìn vào bảng liệt kê dưới đây và điền dấu (v) vào khung.)

Hướng dẫn dịch và gợi ý làm bài:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA ANH

Kì thi tiếng Anh như là một ngoại ngữ

Giai đoạn 1: Thi vấn đáp

Danh sách này không được hiển thị cho thí sinh xem

1. Tên bạn là gì?V

2. Quê bạn ở đâu?V

3. Bạn sống ở đâu?

4. Bạn có sống với cha mẹ không?

5. Bạn bắt đầu học tiếng Anh khi nào?

6. Tại sao bạn học tiếng Anh?V

7. Bạn có học ngôn ngữ nào khác không?V

8. Ở nước bạn, bạn học tiếng Anh như thế nào?V

9. Trong tương lai bạn sử dụng tiếng Anh như thế nào?

10. Bạn thấy khía cạnh nào của việc học tiếng Anh là khó nhất?V

11. Bạn sẽ học gì?

12. Sở thích của bạn là gì?

13. Hãy nhìn vào bức tranh và miêu tả nó.V

14. Hãy đọc đoạn văn này.V