Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Getting started (Trang 65 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 8: Celebrations

1. Getting started (Trang 65 SGK Tiếng Anh 9)

Work with a partner. Match the icons with the name of the celebrations they represent. (Thực hành với một bạn cùng lớp. Nối các biểu tượng với tên của các buổi lễ mà nó tượng trưng.)

Gợi ý:

(1) Easter (Lễ Phục Sinh)

(2) Wedding (Lễ cưới)

(3) Birthday (Sinh nhật)

(4) Christmas Day (Giáng Sinh)

(5) Mid-Fall Festival (Tết Trung Thu)

(6) Lunar New Year (Tết Âm Lịch)