Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Getting started (Trang 57 SGK Tiếng Anh 9)

Unit 7: Saving energy

1. Getting started (Trang 57 SGK Tiếng Anh 9)

Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy. (Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình em có thể làm để tiết kiệm năng lượng.)

Soạn tiếng anh unit 9: Getting started / Tiếng Anh 9 và giải bài tập tiếng Anh lớp 9Gợi ý:

- They should turn off the faucets when they don't use them.

- They should switch off the lights before going to bed or out.

- They should turn off the television or the radio when they don't watch or listen to it.