Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Công thức tính công suất điện

   Đơn vị của công suất là oát (W).

   Ngoài ra cũng thường sử dụng các đơn vị kilôoát (kW), mêgaoát (MW).

   1 kW = 1000 W, 1 MW = 1000000 W

2. Công thức tính điện năng

   A = P.t = U.I.t

   Đơn vị của công là Jun (J) tức là oát.giây (W.s).

   Ngoài ra còn sử dụng các đơn vị kJ, Wh, kWh

   1 kJ = 1000 J, 1 Wh = 3600 J, 1 kWh = 3600000 J

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Tính công suất điện

    a) Tính công suất điện của một điện trở hay một đoạn mạch

    b) Tính công suất điện của một dụng cụ khi hoạt động ở hiệu điện thế khác với hiệu điện thế định mức

- Tính điện trở theo công thức: 

- Tính công suất: 

2. Tính điện năng

    a) Tính điện năng tiêu thụ của dụng cụ:

   A = P.t = U.I.t = .R.t

    b) Tính điện năng có ích của động cơ

 = H.

   Trong đó H là hiệu suất của động cơ

 là công do dòng điện sinh ra

    Lưu ý: 

Khi tính tiền điện hay điện năng với đơn vị là kWh thì ta đổi đơn vị tính của công suất P theo kW và của thời gian t theo giờ (h).