Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Điện năng

   a) Dòng điện có mang năng lượng

   Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.

    Dòng điện qua bếp điện làm bếp điện nóng lên (cung cấp nhiệt lượng)

    Dòng điện qua quạt điện làm cánh quạt điện quay (thực hiện công)

   b) Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

   Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích.

   Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng:

   Trong đó:  là năng lượng có ích

 là năng lượng hao phí vô ích

 là năng lượng toàn phần được chuyển hóa từ điện năng

2. Công của dòng điện

   a) Công của dòng điện

   Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

   b) Công thức tính công của dòng điện

- Công thức: A = P.t = U.I.t

   Trong đó: U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V)

   I là cường độ dòng điện qua đoạn mạch (A)

   t là thời gian dòng điện thực hiện công (s)

   P là công suất điện (W)

   A là công của dòng điện (J)

- Trong đời sống, công của dòng điện cũng thường được đo bằng đơn vị kilôoát giờ (kW.h): 1 kW.h = 3600000 J = 3,6. J

3. Đo công của dòng điện

   Công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ do nhà máy điện cung cấp đến từng cơ quan, xí nghiệp, hộ gia đình được đo bằng điện kế (hay còn gọi là điện năng kế, công tơ điện).

   Khi các dụng cụ và thiết bị tiêu thụ điện năng hoạt động, đĩa tròn của công tơ quay, số chỉ của điện kế tăng dần. Lượng tăng thêm của số chỉ này là số đếm của điện kế, cho biết điện năng tiêu thụ theo đơn vị kW.h.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Tính điện năng tiêu thụ của các dụng cụ dùng điện

   Áp dụng công thức:

Chú ý:

 Khi các dụng cụ dùng điện hoạt động bình thường, tức là sử dụng hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức thì công suất tiêu thụ thực tế mới đúng bằng công suất định mức của nó.