Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Công suất định mức của dụng cụ dùng điện

   Số oát (W) ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường.

2. Công thức tính công suất điện

   Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch đó:

   P = U.I

   Trong đó: P là công suất (W)

   U là hiệu điện thế (V)

   I là cường độ dòng điện (A)

   Ngoài đơn vị oát (W) còn thường dùng đơn vị kilôoát (kW) và mêgaoát (MW):

   1 kW = 1000 W

   1 MW = 1000000 W

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

   Tính công suất điện của một đoạn mạch

   Áp dụng công thức P = U.I

   Ngoài ra dựa vào định luật Ôm ta có thể tính công suất bằng các biểu thức như sau: