Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp

   Đối với đoạn mạch có n điện trở mắc nối tiếp:

- Cường độ dòng điện:  =  =  = ... =

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: UAB = U1 +  + ... +

- Điện trở tương đương:  =  +  + ... +

2. Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc song song

   Đối với đoạn mạch có n điện trở mắc song song:

- Cường độ dòng điện:  =  +  + ... +

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:  =  +  + ... +

- Điện trở tương đương:

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc hỗn hợp

   Chia đoạn mạch mắc hỗn hợp thành nhiều đoạn mạch nhỏ sao cho trong mỗi đoạn nhỏ đó chỉ có một cách mắc. Sau đó áp dụng định luật Ôm cho từng đoạn mạch để tìm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở theo yêu cầu của đề bài.

Ví dụ:

 Đoạn mạch mắc hỗn họp đơn giản

   Xét đoạn mạch AB. Ta chia AB thành 2 đoạn AC nối tiếp với CB.

   + Cường độ dòng điện:  =  +

   + Hiệu điện thế:

 =  = ;  =

 =  +  =  +  =  +

   + Điện trở tương đương của đoạn CB: 

   + Điện trở tương đương của toàn mạch:

2. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm P, Q bất kỳ trên mạch điện

- Nếu P, Q cùng nằm trên một mạch rẽ:  = .

- Nếu P, Q không cùng nằm trên một mạch rẽ:  =  +

   Với M là một điểm cùng nằm trên đoạn mạch rẽ chứa P, chứa Q.

Ví dụ:

 Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điểm C, D ở hình vẽ:

- Tính  và

- Tính  =  +

   Với  = -  = -

 =

   Vậy  =  –