Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Câu 9:

Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Lời giải:

+ Cầu vồng xuất hiện chính là một hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

+ Vào mùa rét, nếu ta hà hơi vào một tấm cửa kính, rồi quan sát ánh sáng qua chổ đó, ta thấy một quầng màu như cầu vồng.

+ Tại chân các thác nước, khi có ánh sáng mặt trời chiều vào ta thấy có dải màu cầu vồng do sự phân tích ánh sáng trắng của các đám hạt nước nhỏ được tạo thành do sự chạm của nước chảy xuống với các chỏm đá.