Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

Câu 8:

Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

Lời giải:

Công thức tính điện năng sử dụng: A = ℘.t