Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Một dây dẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài = l00m,

Câu 5:

Một dây dẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài = l00m, có tiết diện = 0, thì có điện trở = 500Ω. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài = 50m, có tiết diện = 0, thì có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Dây thứ nhất có: = 100m,

= 0,1 , = 500Ω

Dây thứ hai có: = 50m,

= 0,5 , = ? Ω

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có:

= =100m nhưng lại có tiết diện

= = 0,5 .

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và chiều dài, khác tiết diện →

= /5 = 100Ω

Lại có dây 2 và dây 3 có cùng vật liệu, cùng tiết diện, khác chiều dài →

= /2 = 100/2 = 50Ω