Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt màn hứng ảnh

Câu 5:

Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt màn hứng ảnh

Lời giải:

Học sinh tự tìm hiểu.