Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính số vòng của các cuộn thứ cấp tương ứng.

Câu 4:

Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính số vòng của các cuộn thứ cấp tương ứng.

Tóm tắt:

= 220V; = 4000 vòng; = 6V; ’ = 3V; = ?; ’ = ?

Lời giải:

+ Với = 6V.

Áp dụng công thức:

+ Với ’ = 3V ta tính được cuộn 3V có số vòng là: