Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một bóng đèn có điện trở = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có

Câu 3:

Một bóng đèn có điện trở = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở = 900Ω vào hiệu điện thế = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0, . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu của mỗi đèn.

Tóm tắt:

Đèn 1: = 600Ω; Đèn 2: = 900Ω; = 220V; dây đồng ρ = 1,7.Ω.m và + = l = 200m; S = 0, = 0,2.

a) RMN = ?

b) UĐ1 = ?; UĐ2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở của dây nối từ M tới A và từ N tới B là

Điện trở tương đương của mắc song song là:

Điện trở của đoạn mạch MN là = + = 17 + 360 = 377Ω

Cách 1:

b) Cường độ dòng điện mạch chính khi đó là:

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là

U = . = 0,583.360 = 210V

Cách 2:

Vì dây nối từ M tới A và từ N tới B coi như một điện trở tổng cộng bên ngoài mắc nối tiếp với cụm hai đèn (//) nên ta có hệ thức:

( là hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn: = = )

+ = = 220V

Vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn là = = 210V