Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy thể hiện kết luận bằng hình vẽ.

Câu 3:

Hãy thể hiện kết luận bằng hình vẽ.

Lời giải:

Kết luận được thể hiện như trong hình vẽ:

SI là tia tới ứng với góc tới i

IK là tia khúc xạ ứng với góc khúc xạ r.