Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán của em bằng cách bật công tắc cho dòng điện đi vào khung dây mô hình.

Câu 3:

Hãy làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán của em bằng cách bật công tắc cho dòng điện đi vào khung dây mô hình.

Lời giải ;

Thí nghiệm xảy ra hiện tượng đúng với dự đoán.