Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm², dây thứ hai

Câu 3:

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện , dây thứ hai có tiết diện . Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Lời giải:

Vì tiết diện dây thứ nhất là = bằng 1/3 lần tiết diện dây thứ hai

=

→ Điện trở của dây thứ hai nhỏ hơn ba lần điện trở của dây thứ nhất.