Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12V

Câu 3:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó = 15 Ω, = = 30 Ω, = 12 V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Lời giải:

Cách 1:

a) Nhận xét: Đoạn mạch gồm hai đoạn mạch con AM (chỉ gồm ) ghép nối tiếp với MB ( gồm // với ).

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

= RAM + RMB =

b) Cường độ dòng điện qua điện trở chính là cường độ dòng điện qua mạch chính:

= I = / = 12/30 = 0,4A

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở là: = . = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở là:

= = = – UAM = 12 – 6 = 6V

= nên cường độ dòng điện qua là: = = / = 6/30 = 0,2A

Cách 2:

Áp dụng cho câu b (có sử dụng kết quả câu a)

ghép nối tiếp với đoạn mạch RAM nên ta có:

(vì MB chứa // nên = = ).

+ = = = = = /2 = 12/2 =6 V

→ Cường độ dòng điện qua các điện trở là:

= / = 6/15 = 0,4A; = / = 6/30 = 0,2A;

= / = 6/30 = 0,2A;

(hoặc = = 0,4 – 0,2 = 0,2 A)