Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nhận xét giá trị thương số đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau.

Câu 2:

Nhận xét giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau.

Lời giải:

Ở mỗi dây dẫn, ta nhận thấy thương số U/I gần như không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế đặt vào hoặc nếu có thay đổi thì thay đổi rất nhỏ do ảnh hưởng của sai số trong quá trình làm thực nghiệm và sai số từ dụng cụ đo, nếu làm thực nghiệm càng cẩn thận và dụng cụ đo có sai số càng nhỏ thì kết quả cho ta thấy rõ thương số U/I sẽ không thay đổi khi U thay đổi.

Ở hai dây dẫn khác nhau ta thấy thương sô U/I sẽ khác nhau nếu 2 dây khác nhau, như vậy thương số U/I phụ thuộc vào loại dây dẫn.