Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó = 10 Ω, ampe kế chỉ 1,2

Câu 2:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó = 10 Ω, ampe kế chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

a) Tính hiệu điện thế của đoạn mạch.

b) Tính điện trở .

Lời giải:

a) Vì mạch gồm hai điện trở ghép song song với nhau và song song với nguồn nên:

= = = . = 10.1,2 = 12 V.

b) Cường độ dòng điện chạy qua = I – = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

→ Điện trở : = / = 12/0,6 = 20 Ω

Cách 2: Áp dụng cho câu b.

Theo câu a, ta tìm được = 12 V

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch là: = / I = 12/1,8 = 20/3 Ω