Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Ở các lớp dưới, ta đã làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trường hợp nào dưới đây có cơ năng (năng lượng cơ học).

Câu 1:

Ở các lớp dưới, ta đã làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trường hợp nào dưới đây có cơ năng (năng lượng cơ học).

-Tảng đá nằm dưới mặt đất.

-Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất

-Chiếc thuyền chạy trên mặt nước.

Lời giải:

Các trường hợp có cơ năng:

+ Tảng đá được nâng lên khỏi mặt dất (có khả năng thực hiện công cơ học).

+ Chiếc thuyền chạy trên mặt nước có năng lượng dưới dạng động năng.