Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện

Câu 1:

Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A

a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 s

b) Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để lun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

c) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1 kWh.h là 700 đồng

Tóm tắt:

R = 80Ω; I = 2,5A

a) Q = ?

b) V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; º = 25ºC, nước sôi: to = 100ºC, c = 4200J/kg.K, t = 20 phút = 1200s;

Hiệu suất H = ?

c) t = 3.30 = 90h; 700đ/kW.h; tiền = ?đồng

Lời giải:

a) Nhiệt lượng do bếp tỏa ra trong 1 giây là:

Q = R. . = 80..1 = 500J

b) Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là:

= = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º - 25º) = 472500J

Nhiệt lượng do bếp tỏa ra là:

= R. .t = 80..1200 = 600000J

Hiệu suất của bếp là:

c) Điện năng sử dụng trong 30 ngày là:

A = P.t = .R. t = .80.90h = 45000W.h = 45kW.h

Tiền điện phải trả là:

Tiền = 700.45 = 31500 đồng