Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì?

Câu 1:

Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì?

Lời giải:

Đoạn dây dẫn AB chịu tác dụng của một lực nào đó.