Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy tính điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian 300s.

Câu 1:

Hãy tính điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian 300s.

Lời giải:

Công suất nhiệt tỏa ra trên sợi dây có điện trở R = 5Ω là:

= .R = 2,.5 = 28,8 W

Điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian 300s là:

A = .t = 28,8.300 = 8640J.