Sách Giải Bài Tập và SGK

NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU

I - NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU

1. Các nguốn phát ánh sáng trắng

a) Mặt trời là nguồn phát ánh sáng trắng rât mạnh

b) Các đèn dây tóc.

2. Các nguồn phát ánh sáng màu

a) Các đèn LED phát ra ánh sáng màu

b) Bút laze

c) Có những đèn ống phát ra ánh sáng màu đỏ, vàng, tím…

II - CÁCH TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU

Tấm lọc màu có thể là: tấm kính màu, giấy bóng kính có màu, một lớp nước màu.

1. Thí nghiệm

Câu 1 :

 Kết quả thí nghiệm:

a) Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, ta được ánh sáng đỏ.

b) Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ, ta được ánh sáng đỏ.

c) Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh lục, ta sẽ không được ánh sáng đỏ, mà thấy tối.

2. Các thí nghiệm tương tự.

Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu lục, ta sẽ được ánh sáng lục

Chiếu ánh sáng lục qua tấm lọc màu lục, ta sẽ được ánh sáng lục.

Chiếu ánh sáng lục qua tấm lọc màu đỏ, ta sẽ được màu tối.

3. Rút ra kết luận.

Chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu, ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.

Chiếu chùm ánh sáng cùng màu qua tấm lọc cùng màu, ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.

Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu, ta sẽ không thu được ánh sáng có màu đó nữa.

Ánh sáng màu này khó truyền qua tấm lọc màu khác.

Tấm lọc màu nào hấp thụ ít ánh sáng  nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác .

Câu 2 :

- Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, ta được ánh sáng đỏ do tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ.

- Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ, ta cũng được ánh sáng đỏ do tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ.

- Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu lục, ta không thấy có ánh sáng ló ra vì tấm lọc màu lục hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải màu lục.

III - VẬN DỤNG

Câu 3 :

 Cách tạo ra ánh sáng đỏ hay vàng ở đèn sau hay đèn báo rẽ của xe máy: chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay màu vàng. Các vỏ nhựa nằy đóng vai trò như các tấm lọc màu.

Câu 4 :

 Một bể nhỏ có thành trong suốt, đựng nước màu, có thể coi là tấm lọc màu đỏ.