Sách Giải Bài Tập và SGK

I - VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG

I - VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG

Câu 1 :

   + Nếu thấy vật màu trắng thì có ánh sáng trắng truyền từ vật vào mắt.

   + Nếu thấy vật màu đỏ thì có ánh sáng đỏ truyền từ vật vào mắt.

   + Nếu thấy vật màu xanh lục thì có ánh sáng xanh lục truyền từ vật vào mắt.

   + Nếu thấy vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt.

Nhận xét:Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu các vật.

II - KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CÁC VẬT

1. Thí nghiệm và quan sát

Màu của các vật dưới các ánh sáng khác nhau

2. Nhận xét

Vật màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng màu khác.

Câu 2 :

 Dưới ánh sáng đỏ:

- Vật màu đỏ có màu đỏ. Vậy, nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ.

- Vật màu lục có màu gần đen. Vậy, nó tán xạ rất yếu ánh sáng màu đỏ.

- Vật màu trắng có màu đỏ . Vậy, nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ.

- Vật màu đen có màu đen . Vậy, vật nó không tán xạ ánh sáng đỏ.

Dưới ánh sáng màu xanh lục:

- Vật màu đỏ có màu gần đen . Vậy, nó tán xạ rất yếu ánh sáng lục

- Vật màu lục có màuxanh lục . Vậy, nó tán xạ tốt ánh lục.

- Vật màu trắng có màu xanh lục . Vậy, nó tán xạ tốt ánh sáng lục.

- Vật màu đen có màu đen . Vậy, vật nó không tán xạ ánh sáng lục.

III - KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT

   + Vật có màu nào thì  tán xạ tốt ánh sáng màu đó và  tán xạ kém ánh sáng các màu khác.

   + Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.

   + Vật màu đen  không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.

IV - VẬN DỤNG

Câu 4 :

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm ánh sáng trắng của mặt trời. Trong đêm tối, ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng chẳng có gì để tán xạ.

Câu 5 :

- Nhìn tờ giấy trắng qua tấm kính đỏ trên một, ta thấy nó có màu đỏ.

Đó là vì ánh sáng đỏ trong chùm ánh sáng trắng truyền qua được tấm kính đỏ, rồi chiếu vào tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại, vào mắt ta.

- Nhìn tờ giấy xanh qua tấm kính đỏ trên một, ta thấy nó có màu gần đen

Đó là vì tờ giấy xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ.

Câu 6 :

Đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng, ta thấy nó có màu đỏ, vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng.

Đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng, ta thấy nó có màu xanh, vì nó tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm sáng trắng.