Sách Giải Bài Tập và SGK

I - SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÚC XẠ THEO GÓC TỚI

I - SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÚC XẠ THEO GÓC TỚI

1. Thí nghiệm

Câu 1 :

 Đường nối các vị trí A, I, A' là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A đến mắt vì:

Đặt mắt ở phía cạnh cong của miếng thủy tinh, ta thấy chỉ có một vị trí quan sát được hình ảnh của đinh ghim A qua miếng thủy tinh. Điều đó chứng tỏ ánh sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I vào miếng thủy tinh rồi đến mắt. Khi chỉ nhìn thấy đinh ghim A' có nghĩa là A' đã che khuất I và A, do đó ánh sáng từ A phát ra không đến được mắt. Vậy đường nối các vị trí A, I, A' là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A tới mắt.

Câu 2 :

 Đường truyền của tia sáng từ không khí vào thủy tinh có đặc điểm:

   + Tia sáng đi từ không khí vào thủy tinh, bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh.

   + AI là tia tới, IA’ là tia khúc xạ, góc NIA là góc tới, góc NTA’ là góc khúc xạ (hình vẽ).

2. Kết luận

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì:

+ góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

+ góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm).

3. Mở rộng

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới và góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm).

II - VẬN DỤNG

Câu 3 :

 Đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt được thể hiện trong hình 41.1.

Câu 4 :

 Dấu mũi tên đặt vào đường IG như hình 41.2