Sách Giải Bài Tập và SGK

I - ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

I - ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

1. Thí nghiệm

Câu 1 :

 Chùm tia khúc xạ ra khỏi thâu kính có đặc điểm: hội tụ hơn so với chùm tia tới nên người ta gọi đó là thấu kính hội tụ.

Câu 2 :

Tia tới và tia ló được chỉ ra như trên hình vẽ 42.2a

2. Hình dạng của thấu kính hội tụ

Câu 3 :

 Phần rìa mỏng hơn phần giữa trong thấu kính hội tụ.

II - TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

1. Trục chính

Câu 4 :

Dự đoán: Trong ba tia sáng tới thấu kính, tia ở giữa truyền thẳng, không bị đổi hướng.

Cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra: dùng thước thẳng kiểm tra đường truyền tia sáng đó

Trục chính của thấu kính là: trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính hội tụ có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng là trục chính của thấu kính.

2. Quang tâm

Quang tâm của thấu kính là: điểm mà mọi tia sáng đi qua nó đều truyền thẳng.

3. Tiêu điểm

Điểm hội tụ F của chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính, nằm trên đường chứa tia giữa.

Câu 5 :

Biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trên hình 42.1.

Câu 6 :

. Khi đó chùm tia ló vẫn hội tụ tại một điểm trên trục chính (điểm F).

4. Tiêu cự

Tiêu cự của thấu kính là: khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm.

III - VẬN DỤNG

Câu 7 :

Vẽ tia ló:

+ Tia tới (1) là tia đi song song với trục chính nên cho tia ló đi qua tiêu điểm F’

+ Tia tới (2) là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

+ Tia tới (3) là tia đi qua tiêu điểm nên cho tia ló đi song song với trục chính.

Câu 8 :

Thấu kính hội tụ là thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Nếu chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.