Sách Giải Bài Tập và SGK

I - CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG

I - CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG

1. Nhớ lại kiến thức lớp 7

Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song:

- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1 + I2

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2

2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

Câu 1 :

Hai điện trở R1 mắc song song với điện trở R2. Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, đồng thời là hiệu điện thế của cả mạch.

Câu 2 :

 Chứng minh tồn tại hệ thức / = /

Ta có hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2

→ U = I1R1 = I2R2 → I1/I2 = R2/R1 (đpcm)

II - ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG

1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

Câu 3 :

Ta có I = U/R,  = /,  = /

Mặc khác: I =  + ; U =  =

Từ các biểu thức trên ta có:

2. Thí nghiệm kiểm tra

- Khi  //  thì  = 0,5 A

- Khi thay hai điện trở trên bằng điện trở tương đương thì I’ = 0,5 A

So sánh: Ta thấy cường độ dòng điện chạy qua mạch trong hai trường hợp là bằng nhau.

3. Kết luận

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng nghịch đảo các điện trở thành phần.

được mắc song song vào mạch điện. Khi đó chúng đều hoạt động bình thường và có thể sử dụng độc lập với nhau, nếu hiệu điện thế của mạch điện bằng hiệu điện thế định mức của các dụng cụ.

Chú ý:

Các dụng cụ điện có cùng hiệu điện thế định mức 

III - VẬN DỤNG

Câu 4 :

song song vào nguồn 220 V để chúng hoạt động bình thường.

   + Đèn và quạt được mắc 

   + Sơ đồ mạch điện (hình 5.1)

quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho (chúng hoạt động độc lập nhau).

   + Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì 

Câu 5 :

   + Điện trở tương đương của đoạn mạch là :

Vì R1 // R2 do đó điện trở tương đương R12 là:

+ Khi mắc thêm điện trở R3 thì điện trở tương đương RAC của đoạn mạch mới là:

RAC nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần được tính theo công thức:

* Chú ý:

điện trở tương đương của đoạn mạch có 3 điện trở mắc song song 

Nếu có các điện trở bằng nhau mắc song song thì  = R/3