Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9a : Một đoạn dây điện trở AB làm bằng constantan mắc nối tiếp với một đoạn dây điện trở BC

Câu 9a t:

 Một đoạn dây điện trở AB làm bằng constantan mắc nối tiếp với một đoạn dây điện trở BC bằng nicrom có cùng tiết diện và có cùng chiều dài (hình 9.1). Đặt vào hai đầu AC của đoạn mạch một hiệu thế 6V. So sánh:

a) Cường độ dòng điện đi qua AB và BC.

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu dây AB và hai đầu dây BC.

Tóm tắt

Dây AB làm bằng constantan nối tiếp với dây BC bằng nicrom;

 = ;  = ;  = 6 V

a) So sánh ,  ?

b) So sánh ,  ?

Lời giải:

a) Do điện trở AB nối tiếp với điện trở BC nên  =

b) Do ρ < ρ mà cùng chiều dài, cùng tiết diện nên  <

Mặt khác ta có / = / mà  <  nên  <