Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7a : Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm dùng vôn kế và ampe kế để đo điện trở R của một dây dẫn vào hình 7.1

Câu 7a :

 - Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm dùng vôn kế và ampe kế để đo điện trở R của một dây dẫn vào hình 7.1

- Trong một lần làm thí nghiệm, một HS đo được dòng điện qua điện trở là I = 0,5A và hiệu điện thế ở hai đầu C, B của điện trở là  = 6V. Hỏi nếu đo hiệu điện thế giữa hai đầu C và M ở giữa hai đầu điện trở thì vôn kế chỉ bao nhiêu? Tính điện trở đoạn CM

Tóm tắt:

I = 0,5 A;  = 6 V;  = ?,  = ?

Lời giải:

Ta có:  = /I = 6/0,5 = 12 Ω

 ⇒  = 6 Ω;  = I.  = 6.0,5 = 3 V