Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 60b : Ta đã biết động cơ nhiệt, động cơ điện có hiệu suất luôn nhỏ hơn 1. Giải thích vì sao ?

Câu 60b :

 Ta đã biết động cơ nhiệt, động cơ điện có hiệu suất luôn nhỏ hơn 1. Giải thích vì sao ?

Lời giải:

Hiệu suất của động cơ nhiệt luôn nhỏ hơn 1 là do luôn có sự tỏa nhiệt ra ngoài môi trường xung quanh.