Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5b : Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.2. R1 = 5 Ω; vôn kế chỉ 6 V; ampe kế chỉ 0,5 A

Câu 5b :

 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.2.  = 5 Ω; vôn kế chỉ 6 V; ampe kế chỉ 0,5 A. Tính điện trở  theo hai cách.

Tóm tắt

 = 5 Ω; U = 6 V; I = 0,5 A;  //

 = ? theo hai cách.

Lời giải:

Ta có: U =  =  = 6 V

Điều này không xảy ra vì cường độ dòng mạch chính phải luôn lớn hơn cường độ trong mạch rẽ. Vậy ĐỀ BÀI SAI