Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5a : Hai điện trở R1 = 20 Ω; R2 = 30 Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này

Câu 5a :

 Hai điện trở  = 20 Ω;  = 30 Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này là bao nhiêu ?

A. 12 Ω               B. 0,8 Ω               C. 50 Ω               D. 600 Ω

Tóm tắt

 = 20 Ω,  = 30 Ω;  nt ;  = ?

Lời giải:

 nt  nên  =  +  = 20 + 30 = 50 Ω

Chọn đáp án C