Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 55a : Chỉ ra câu sai Dưới ánh sáng đỏ ta thấy một vật có màu đen. Như vậy dưới ánh sáng trắng vật đó có thể có màu

Câu 55a :

 Chỉ ra câu sai

Dưới ánh sáng đỏ ta thấy một vật có màu đen. Như vậy dưới ánh sáng trắng vật đó có thể có màu

A. đen                  B. đỏ                  C. lục                  D. tím

Lời giải:

Đáp án B.

Vì dưới ánh sáng đỏ ta thấy một vật có màu đen chứng tỏ màu của nó không phải là màu đỏ. Vậy dưới ánh sáng trắng vật đó cũng không thể là màu đỏ