Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 51b : Một người chụp ảnh của một cột điện. Người ấy đứng cách cột điện 40m ảnh trên phim cao 1cm

Câu 51b :

 Một người chụp ảnh của một cột điện. Người ấy đứng cách cột điện 40m ảnh trên phim cao 1cm.Vật kính cách phim 5cm. Tính chiều cao của cột điện.

d = 40 m; d’= 5 cm, h’ = 1 cm

h = ?

Lời giải:

Ta có: d/d' = h/h' ⇒ h = (40.1)/5 = 8 m