Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 51.1: Chọn câu B. Trên đoạn NH.

Câu 51.1 :

Chọn câu B. Trên đoạn NH.

Vì theo định luật khúc xạ ánh sáng tia sáng truyền từ nước sang không khí có góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ nên điểm O sẽ nằm trong đoạn NH để cho ảnh O’ nằm trên đáy bể.

Câu 51.2 :

 Chọn B. một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

Câu 51.3 :

a - 3               

b - 4               

c - 1               

d - 2

Câu 51.4 :

a) Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ như hình vẽ 51.3

b) Ảnh A’B’ là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

c) Trên hình vẽ, xét hai cặp tam giác đồng dạng:

ΔA’B’F’ và ΔOIF’; ΔOAB và ΔOA’B’.

Từ hệ thức đồng dạng ta có:

Vì AB = OI (tứ giác BIOA là hình chữ nhật)

Vậy ảnh cách kính 10cm và cao 4 cm.

Câu 51.5 :

Khi quan sat vật ở rất xa qua kính phân kỳ thì ảnh của vật qua kính sẽ hiện lên tại tiêu điểm ảnh chính F’ của kính: A’ ≡ F’ → F’ = A’

Mặt khác, ảnh đó cũng nằm tại điểm cực viễn CV của mắt người quan sát.

Do đó: A’ =  =  + A’ = 50 cm

→ Tiêu cự của kính phân kỳ là:

f = F’ = A’ = A’ –  = 50 – 10 = 40 cm

Câu 51.6 :

a) Phải ngắm sao cho chiều cao và chiều ngang của ảnh phù hợp tối đa với chiều cao và chiều ngang của phim. Do đó, ta có:

A'B'/AB = 36/720 = 1/20 (đổi 0,72 m = 720 mm)

Vậy ảnh cao bằng 1/20 lần vật.

b) Dựng ảnh như hình vẽ 51.4:

Ta đặt OA = d; OA’ = d’; AB = 720 mm; A’B’ = 36 mm; f = 6 cm = 60 mm

Trên hình vẽ, xét hai cặp tam giác đồng dạng:

ΔABO và ΔA’B’O; ΔA’B’F’ và ΔOIF’.

Từ hệ thức đồng dạng được:

Vì AB = OI (tứ giác BIOA là hình chữ nhật)

Vậy khoảng cách từ vật kính đến bức tranh là 126 cm.