Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4b : Điền các từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

Câu 4b :

Điền các từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở  và  mắc nối tiếp, nếu hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở tương ứng là  và  thì các hiệu điện thế này tỉ lệ thuận với điện trở ,