Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4a : Cho 3 điện trở R1 = 10 Ω; R2 = 15 Ω; R3 = 5 . Có thể mắc ba điện trở này thành các mạch điện như thế nào

Câu 4a :

 Cho 3 điện trở  = 10 Ω;  = 15 Ω;  = 5 Ω. Có thể mắc ba điện trở này thành các mạch điện như thế nào để khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U = 12 V thì I = 0,8 A ?

Tóm tắt :

 = 10 Ω

 = 15Ω

 = 5 Ω

U = 12V, I = 0,8 A

Có bao nhiêu cách mắc? vẽ sơ đồ

Lời giải:

 = U : I = 12 : 0,8 = 15 Ω

Các cách mắc như sau:

Cách 1: mắc một mình điện trở R2 vào đoạn mạch.

Cách 2: mắc điện trở R1 = 10 Ω nối tiếp R3 = 5Ω vào đoạn mạch

Vẽ sơ đồ các cách mắc vào hình 4.3.