Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 49a : Ông A chỉ nhìn rõ những vật ở gần mà không nhìn rõ những vật ở xa.

Câu 49a :

 Ông A chỉ nhìn rõ những vật ở gần mà không nhìn rõ những vật ở xa. Ông B chỉ nhìn rõ những vật ở rất xa mà không nhìn rõ những vật ở gần. Chọn câu đúng.

A. Cả hai ông đều bị cận

B. Mắt cả hai ông đều là mắt lão

C. Ông A bị cận, ông B bị mắt lão

D. Ông B bị cận, mắt ông B bị mắt lão

Lời giải:

Chọn C Ông A bị cận, ông B bị mắt lão.