Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 49.1 : Chọn D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

Câu 49.1 :

 Chọn D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

Câu 49.2 :

a - 3               

b - 4               

c - 2               

d - 1

Câu 49.3 :

Khi không đeo kính thì: Người đó nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt 50cm.

Câu 49.4 :

Giả sử OA = d = 25cm; OF = f = 50cm; OI = AB;

Vì khi đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm thì mới nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25cm nên ảnh A’B’ của AB qua thấu kính hội tụ phải trùng với điểm cực cận Cc của mắt: OCc = OA’

Trên hình vẽ, xét hai cặp tam giác đồng dạng:

ΔA’B’F’ và ΔOIF’; ΔOAB và ΔOA’B’.

Từ hệ thức đồng dạng ta có:

Vì AB = OI (tứ giác BIOA là hình chữ nhật)

→ OCc = OA' = OF = 50 cm. Như vậy điểm cực cận cách mắt 50cm và khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50 cm.