Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 48b: Cho rằng khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới là 2cm

Câu 48b :

 Cho rằng khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới là 2cm. Một người đứng ngắm cái cây cao 10m. Hỏi người ấy phải đứng cách cái cây bao hiêu m để ảnh của cái cây trên màng lưới cao 1mm.

Tóm tắt

d’ = 2cm, h = 10m, h’ = 1mm; d = ?

Lời giải:

Ta có: