Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 48a : Chọn câu có nội dung đúng Thể thủy tinh của mắt là

Câu 48a :

 Chọn câu có nội dung đúng

Thể thủy tinh của mắt là

A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự vão cỡ 10 cm

B. Thấu kính hội tụ có tiêu cự vào cỡ 2 cm

C. Thấu kính phân kì có tiêu cự cỡ 10 cm

D. Thấu kính phân kì có tiêu cự cỡ 2 cm

Lời giải:

Chọn đáp án A