Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 47a : Dùng máy ảnh để chụp ảnh của một vật cao 2m cách vật kính 4m.Phim cách vật kính 5cm.

Câu 47a :

 Dùng máy ảnh để chụp ảnh của một vật cao 2m cách vật kính 4m.Phim cách vật kính 5cm. Tính chiều cao của ảnh trên phim

Lời giải:

h = 2m; d = 4m; d’ = 5cm; h’ = ?

Ta có: