Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 45b : Hình 45.7 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính. AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của AB tạo bới thấu kính đó.

Câu 45b :

 Hình 45.7 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính. AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của AB tạo bới thấu kính đó.

a) Hãy cho biết A’B’ là ảnh thật hay ảo? Vì sao?

b) Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kỳ ?

c) Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O, tiêu điểm F và F’ của thấu kính đó.

Lời giải:

a) Do ảnh cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật nên ảnh là ảnh ảo.

b) Thấu kính là thấu kính phân kì.

c) Cách xác định tâm O, F, F' của thấu kính:

- Nối B và B' cắt trục chính của thấu kính tại O.

- Dựng đường thẳng vuông góc với trục chính của thấu kính tại O ta được thấu kính.

- Từ B dựng tia tới BI song song với trục chính của thấu kính. Nối I với B' cắt trục chính tại tiêu điểm F, lấy F’ đối xứng với F qua O ta được tiêu điểm thứ hai.