Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 45a : Hãy chọn câu trả lời đúng Ảnh của một vật đặt trước thấu kính phân kì có đặc điểm là:

Câu 45a :

 Hãy chọn câu trả lời đúng

Ảnh của một vật đặt trước thấu kính phân kì có đặc điểm là:

A. ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật

B. ảnh thật lớn hơn vật và cùng chiều với vật

C. ảnh ảo nhỏ hơn vật và cùng chiều với vật

D. ảnh thật nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật

Lời giải:

Chọn C. Ảnh của một vật đặt trước thấu kính phân kì là ảnh ảo nhỏ hơn vật và cùng chiều với vật