Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4.1 : a) Sơ đồ mạch điện hình 4.1

Câu 4.1 :

 a) Sơ đồ mạch điện hình 4.1

b) Hiệu điện thế của đoạn mạch AB là

Vì R1 và R2 ghép nối tiếp nên I1 = I2 = I = 0,2 A, UAB = U1 + U2

Cách 1: 

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V; → UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện thế của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Câu 4.2 t:

a) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó là: I = U/R = 12/10 = 1,2 A

b) Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện đã tính được thì ampe kế phải có điều kiện sau: điện trở của ampe kế phải bằng 0 vì điện trở mắc nối tiếp với ampe kế.

Câu 4.3 :

a) Số chỉ của ampe kế là: I = U/() = 12/(20 + 10) = 0,4 A

   Số chỉ của vôn kế là: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

b) Chỉ với hai điện trở trên đây, hai cách làm tăng cường độ dòng điện trong mạch lên gấp 3 lần

Cách 1:

Giữ nguyên hai điện trở mắc nối tiếp nhưng tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36 V

Cách 2:

Giảm điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng cách chỉ mắc điện trở R1 = 10 Ω ở trong mạch, giữ hiệu điện thế như ban đầu.

Khi đó R’ =  = 10 Ω → 

Câu 4.4 :

a) Số chỉ của ampe kế là: 

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là: UAB = IRtđ = I(R1 + R2) = 0,2.20 = 4V

Câu 4.5 :

Muốn dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ bằng 0,4A, có thể mắc ba điện trở này vào mạch theo những cách sau:

chỉ mắc điện trở R = 30 Ω trong đoạn mạch

Cách 1 (hình 4.2a): 

mắc hai điện trở R1 = 10 Ω và R2 = 20 Ω nối tiếp nhau trong đoạn mạch.

Cách 2 (hình 4.2b): 

Sơ đồ các cách mắc:

Câu 4.6 :

Chọn C

Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ. Do đó đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là: Imax = I2max = 1,5 A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 20 + 40 = 60 Ω

Vậy hiệu điện thế tôi đa là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90 V.

Câu 4.7 :

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30 Ω

Ta có: I = U:R = 12:30 = 0,4 A

b. 

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở:

U1 = IR1 = 0,4 .5 = 2 V

U = IR2 = 0,4 .10 = 4 V

U3 = IR3 = 0,4 . 15 = 6 V