Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 40b: Trên hình 40.2 cho biết SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong các đường IK, IH, IE, IG.

Câu 40b :

 Trên hình 40.2 cho biết SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong các đường IK, IH, IE, IG. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó.

Lời giải:

Tia khúc xạ là tia IG vì trong trường hợp này góc khúc xạ lớn hơn góc tới.